dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
wersja polska 
Dowody osobiste
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Niezbędne dokumenty od wnioskodawcy (strony):

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).
Dopuszcza się złożenie fotografii:
- w ciemnych okularach przez osoby z wadami zwroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności,
- z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej.
3. Dowód osobisty, w przypadku jego wymiany.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał) - dla osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodziły się poza gminą Chotcza.
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał) wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - jeśli akt nie został sporządzony w USC w Chotczy.
6. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.
7. W przypadku wymiany dowodu osobistego nie dołącza się  dokumentów wymienionych w pkt 4 i 5, jeżeli dane osobowe wnioskodawcy zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy aktów stanu cywilnego.

Opłaty:

Za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się opłaty.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego.doc

Przewidywany termin wydania dowodu osobistego

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uwagi:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Dowód osobisty odbiera się również osobiście.
2. Książeczkowe dowody osobiste są ważne do dnia 31 grudnia 2007 r.
3. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zgłosszenia dokonują bezpośrednio w urzęędzie skarbowym.
4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć za pośrednictwem organu gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu czasowego.
5. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani zgłoscić właściwemu urzędowi skarbowemu zmiany dotyczące dowodu osobistego.
6. Podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej mogą dokonać zgłoszenia na formularzu NIP-3 za pośrednictwem Urzędu Gminy, przy odbiorze dowodu osobistego.