dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
wersja polska 
Zawarcie małżeństwa
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE ŚWIECKIEJ (PRZED KIEROWNIKIEM USC)

Niezbędne dokumenty od wnioskodawcy (strony):

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

1. Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów).
2. Odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia (nie dotyczy ossób, których akty urodzenia zostały sporządzone w USC w Chotczy)
3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.

Ponadto należy dołączyć następujące dokumenty:
1. osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim (odpowienio):
a) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych),
b) odpis skrócony aktu zgony współmałżonka (dla wdowców i wdów);
2. Cudzoziemcy:
a) dokument stwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa wwg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
b) pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie w polskim urzędzie konsularnym,
c) dowód tożsamości (paszport);

II. Zawarcie związku małżeńskiego

1. Dowody osobiste zawieracjących małżeństwo (paszport od cudzoziemców).
2. Dowody tożsamości dwóch świadków.
3. Podanie o wydanie odpisu z aktu małżeństwa.

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
2. Otrzymanie odpisów - niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.
3. Odmowa przyjęcia oświadczenia do 30 dni.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ (PRZED DUCHOWNYM)

Niezbędne dokumenty od wnioskodawcy (strony):

I. Zgoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego.

1. Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów).
2. Odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia.
3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.

Ponadto należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Osoby, które pozostawały juz w związku małżeńskim:
a) odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych),
b) odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów);
2. Cudzoziemcy:
a) dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
b) pisemne zapewniernie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie w polskim urzędzie konsularnym
c) dowwód tożsamości (paszport);
3. Podanie o wydanie 3 odpisów aktu małżeństwa (po zawarciu małżeństwa).

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje nupturientom Kierownik USC według miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wynosi 3 miesiące.

II. Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

Opłata:

1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Odmowa sporządzenia aktu małżeństwa do 30 dni.