dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
wersja polska 
PO Kapitał Ludzki − szkolenia
Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu na 2013 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy ogłasza nabór uczestniczek do kolejnej edycji projektu „Aktywność szansą na pracę” .

W projekcie w 2013 roku uczestniczyć będą kobiety bezrobotne (7 osób) oraz jedna nieaktywna zawodowo.

W ramach projektu uczestniczki otrzymają wsparcie pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego oraz w formie wybranego szkolenia zawodowego. Zaplanowany jest również wyjazd edukacyjno – kulturalny (w programie wyjście do teatru).

Zapraszamy potencjalne uczestniczki projektu do Biura Projektu, które mieści się w GOPS w Chotczy, pok. 9 w godz. 730 – 1530.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę”.

"Aktywność szansą na pracę" w 2012 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy w ramach projektu „Aktywność szansą na pracę” realizowanego w ramach POKL w 2012 roku zorganizował szkolenia TKiUS (wsparcie psychologiczne), AMPP (wsparcie doradcy zawodowego) oraz Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (szkolenie zawodowe).

Oprócz tego beneficjentki wzięły udział w wyjeździe edukacyjno – kulturalnym do Warszawy, w jego trakcie uczestniczyły w seminarium – Planowanie budżetu domowego oraz zwiedzały Muzeum Powstania Warszawskiego a wieczorem obejrzały spektakl w teatrze „BUFFO”. Edycja projektu „Aktywność szansą na pracę” zakończyła się w grudniu konferencją informacyjno – promocyjną.

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu "Aktywność szansą na pracę"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy ogłasza nabór uczestników do projektu „Aktywność szansą na pracę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany od 01.05.2012r do 31.12.2012r.

 Uczestniczkami projektu będą kobiety korzystające z pomocy społecznej, które są :

- bezrobotne

- nieaktywne zawodowo i niepełnosprawne.

 W ramach projektu realizowane będą między innymi szkolenia ( w tym zawodowe wybrane przez uczestniczki)oraz prace społecznie użyteczne.

Nabór uczestniczek trwać będzie do 25.05.2012 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy w Chotczy, pokój 9 (GOPS).

Regulamin

 pełna treść ogłoszenia (plik .pdf)
Aktywność szansą na pracę - 2011

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy informuje, że od 01.06.2011 r rozpoczyna III edycję realizacji projektu „Aktywność szansą  na pracę”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja

Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.

Projekt ten skierowany jest do 8 kobiet, pragnących poprawić swoją sytuację na rynku

pracy, nabyć nowe kwalifikacje i umiejętności, wzmocnić swój indywidualny potencjał.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą spełniać łącznie dwa warunki:

- korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej

- być bezrobotnymi

W ramach realizacji projektu uczestniczki objęte zostaną trzema szkoleniami (w tym jedno zawodowe) oraz pracami społecznie użytecznymi.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy (pokój nr 9) w dniach 1.06.2010 do 30.06.2011 r w godz. od 7 30 do 1530.

 

 

 

 

Regulamin

Aktywność szansą na pracę - 2010

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy od  01.06.2010 r rozpoczął     III edycję realizacji projektu „Aktywność szansą  na pracę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.

 

Uczestniczki projektu zakończyły już udział w dwóch szkoleniach : Trening Kompetencji  i Umiejętności Społecznych oraz Aktywne Metody Poszukiwania Pracy.

 

Obecnie trwa trzecie z zaplanowanych szkoleń –szkolenie zawodowe Bukieciarz-florysta.

Aktywność szansą na pracę

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chotczy informuje, że od  01.06.2010 r rozpoczyna II edycję realizacji projektu „Aktywność szansą  na pracę”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja

Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.

Projekt ten skierowany jest do 8 kobiet, pragnących poprawić swoją sytuację na rynku

pracy, nabyć nowe kwalifikacje i umiejętności, wzmocnić swój indywidualny  potencjał.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą spełniać łącznie dwa warunki:

- korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej

- być bezrobotnymi

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy  o zgłaszanie się do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy (pokój nr 9) w dniach 1.06.2010 do 30.06.2010 r w godz. od 7 30 do 1530.

 

 

 

Aktywność szansą na pracę

Od 1 czerwca 2009 r. realizowany jest w naszej gminie projekt „Aktywność szansą na pracę” w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Główny cel  jaki przyświeca jego realizacji  to rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Uczestniczkami  projektu są kobiety długotrwale bezrobotne z terenu naszej gminy. Każda z nich objęta została trzema instrumentami aktywnej integracji – aktywizacją zawodową, społeczną i zdrowotną (m.in. szkolenie: Aktywność i elastyczność na rynku pracy i Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych) oraz weźmie udział w pracach społecznie użytecznych. 
Realizacja projektu zostanie zakończona w grudniu.

Zwiększenie szans na rynku pracy – szkolenia dla mieszkańców gminy Chotcza

Pierwszy projekt zakończony.

Pierwszy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki realizowany na terenie gminy Chotcza dobiegł końca.
Projekt nosił nazwę „Zwiększenie szans na rynku pracy -Szkolenia dla mieszkańców Gminy Chotcza” ,  brało w nim udział 20 osób i tyle też otrzymało certyfikaty uczestnictwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

II grupa rozpoczęła szkolenia zdalne

Dnia 2.03.2009 r. druga grupa uczestników szkolenia „Zwiększenie szans na rynku pracy – szkolenia dla mieszkańców Gminy Chotcza” rozpoczęła drugi etap nauki czyli szkolenia zdalne na platformie edukacyjnej. Tak jak grupa pierwsza, będą wykonywać ćwiczenia i posługiwać się technologiami informatycznymi przy pomocy trenera-mentora.
27 marca nastąpi zdanie notebooków i zakończenie szkolenia.

Szkolenia zdalne

Szkolenie „Zwiększenie szans na rynku pracy- szkolenia dla mieszkańców Gminy Chotcza” rozpoczęło swój drugi etap, czyli szkolenia zdalne na platformie edukacyjnej.
Dziesięcioosobowa grupa otrzymała notebooki do pracy praktycznej (w domu), na okres 24 dni. W tym czasie będą oni wykonywać ćwiczenia i posługiwać się technologiami informatycznymi przy pomocy trenera-mentora. Samodzielna praca na platformie utrwali zdobyte umiejętności, pozwoli na wyszukiwanie ofert pracy, wypełnianie formularzy CV i listu motywacyjnego przez internet.
05.02.2009r. odbyła się z uczestnikami szkolenia druga ewaluacja projektu, mająca na celu przeprowadzenie badania ankietowego i sprawdzenie efektywności szkolenia.

Ruszyły szkolenia

5 stycznia ruszyły szkolenia w ramach projektu „Zwiększenie szans na rynku pracy – szkolenia dla mieszkańców Gminy Chotcza”. Szkolenia odbywają się w Urzędzie Gminy w Chotczy i bierze  w nich udział 20 osób podzielonych na dwie 10-cio osobowe grupy. Każdy uczestnik szkolenia bierze udział w  50  godzinach zajęć stacjonarnych. Wszyscy otrzymali materiały edukacyjne. Wynajęta została platforma edukacyjna, w tym serwis  sprzętu i oprogramowania.
Podstawowe tematy pierwszych zajęć to poznanie podstaw informatycznych, użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, poznanie arkuszy kalkulacyjnych itp…


Nabór beneficjentów do projektu „Zwiększenie szans na rynku pracy-szkolenia dla mieszkańców gminy Chotcza” został  zakończony . Zakwalifikowanych zostało 20 osób pozostających bez zatrudnienia (10 kobiet i 10 mężczyzn).
W dniu 17 grudnia odbyła się ewaluacja projektu z uczestnikami szkolenia. Szkolenia w ramach projektu będą prowadzone przez instytucje posiadające wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
Szkolenie rozpocznie się w pierwszych dniach stycznia.Wójt Gminy Chotcza  zaprasza mieszkańców gminy pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy do  wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu kluczowych kompetencji informatycznych.
Szkolenie jest bezpłatne, uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdów oraz stypendium szkoleniowe. Ponadto osoby biorące udział w cyklu szkoleniowym otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe, możliwość wypożyczenia komputerów z dostępem do Internetu oraz certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.12.2008 r.

Bliższych informacji udziela Pani Halina Stańczyk  - kierownik projektu pod nr tel. (48) 375-10-32 wew. 21 w godz. 8.00 – 15.00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających  bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.