dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
wersja polska 
GOPS

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Tel.(0-48) 375-10-32 wew.23   Fax. (0-48) 375-10-33

e-mail:
opieka.chotcza@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Numer konta na który komornicy mogą przelewać zadłużenie z tytułu alimentów:
97915700020060060020910014

Kierownik    GOPS:  mgr Tomasz Fijoł
- starszy pracownik socjalny Teresa Kuśmierska 
- starszy pracownik socjalny
Barbara Wronikowska
- referent d/s świadczeń rodzinnych mgr Karolina FiguraPomoc społeczna polega w szczególności na:
1. Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
2. Pracy socjalnej,
3. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4. Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5. Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6. Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako:
1. Zadania własne gminy,
2. Zadania zlecone gminie.

O świadczenia z pomocy społecznej mogą ubiegać się osoby, które spełniają kryteria dochodowe i ich dochód nie przekracza:
1. Dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł,
2. Rodzinie – 513 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów:
1) ubóstwo,
2) sieroctwo,
3) bezdomność,
4) bezrobocie,
5) niepełnosprawność
6) długotrwała lub ciężka choroba
7) przemoc w rodzinie,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego: rodzina
    niepełna, wielodzietna,
10) brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki
      opiekuńczo – wychowawcze,
11) trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12) trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
13) alkoholizm lub narkomania,
14) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
15) klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Formy pomocy:
1. Zasiłki stałe,
2. Zasiłki okresowe,
3. Zasiłki celowe, celowe specjalne,
4. Usługi opiekuńcze,
5. Dożywianie dzieci w szkołach,
6. Praca socjalna.

Aby otrzymać pomoc należy:
1. Należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania (gminie). Złożyć podanie
   wyjaśniające problem.
2. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu
    przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.
3.Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz występujące przesłanki,
   o których mowa wyżej oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.

Kiedy pomoc finansowa nie zostanie przyznana?

- Jeśli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową np. sieroctwem, długotrwałą
  chorobą, niepełnosprawnością.
- Jeżeli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowego.
- Jeśli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody.
- Jeśli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia.
- Jeśli osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych możliwości i uprawnień.
- Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy.

Pomoc w formie świadczeń rodzinnych to:
1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
2. Zasiłek pielęgnacyjny,
3. Świadczenie pielęgnacyjne,

4. Specjalny Zasiłek opiekuńczy

5. Zasiłek dla opiekuna
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

7. Świadczenie rodzicielskie

O ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych mogą ubiegać się rodzice dziecka lub opiekunowie prawni, których dochód z roku poprzedzającego złożenie wniosku na dany okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 674  zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.


Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna,  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenie rodzicielskie przyznawane są bez względu na dochód.

 

Aby otrzymać świadczenie rodzinne należy:
1. Zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy,
2. Wypełnić właściwy wniosek,
3. Udokumentować dochód i dołączyć do wniosku inne wymagane dokumenty.

 

 

Aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy:
1. Zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy,
2. Wypełnić właściwy wniosek,
3. Udokumentować dochód,

Osoby uprawnione do zasądzonych alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji przez komornika mogą ubiegać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

4. Dołączyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów,
5. Dołączyć inne wymagane dokumenty.

Świadczenie wychowawcze (program 500+):

Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.

W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

 

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy:

1. Zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy,

2. Wypełnić właściwy wniosek,

3. Udokumentować dochód (jeżeli staramy się na pierwsze dziecko) i inne wymagane dokumenty

 

Pomoc przyznawana jest w oparciu o:
Świadczenia pomocy społecznej – Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2015 poz. 163)
Świadczenia rodzinne – Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm. (Dz. U. z 2015 poz. 114)
Fundusz alimentacyjny – Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z późn. zm. (Dz. U. z 2015 poz. 859)

Świadczenie wychowawcze – Ustawa z dnia z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dz. U. z 2016 poz. 195)

Wniosek "500+"

Wniosek o jednorazową zapomogę

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki

Wniosek z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie