dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
wersja polska 
Szkoły
Zamówienie na pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć w klasach I-III w ramach projektu DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZLOSCI

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Cena

Koszt

1.

Stoper kieszonkowy

1

 

 

2.

Globus podświetlany (średnica min. 30cm.)

1

 

 

3.

Globus polityczny (średnica min. 30cm.)

1

 

 

4.

Lupa powiększenie 10x 40

2

 

 

5.

Mikroskop (powiększenie do 640x)

1

 

 

6.

Liczydło stojące metalowe z regulowaną wysokością

1

 

 

7.

Zegar stojący z obręczą wokół tarczy ( średnica min. 30cm.)

2

 

 

8.

Waga matematyczna wyposażona w dwa wyjmowane pojemniki z kompletem odważników

1

 

 

9.

Zestaw pięciu pojemników plastikowych o różnych pojemnościach, wyposażone w widoczną podziałkę

1

 

 

10.

Ruchomy kalendarz ( w zestawie magnetyczna tablica i komplet magnesów z porami roku i stanami pogody)

2

 

 

11.

Kompas z linijką

2

 

 

12.

Aplikacja Pociąg- do nauki nazw miesięcy i dni tygodni ( j. angielski)

1

 

 

13.

Bingo obrazkowe- gra wzbogacająca i utrwalająca słownictwo (j. angielski)

1

 

 

14.

Słowniki obrazkowo- wyrazowe (j. angielski)

10

 

 

15.

Piłki siatkowe

6

 

 

16.

Kręgle

zestaw

 

 

17.

Siatka do gry w piłkę siatkową

1

 

 

Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zadań związanych z realizacją projektu „Dziecięca akademia przyszłości” w klasach IV – VI w Zespole Szkół Samorządowych w Chotczy

Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zadań związanych z realizacją projektu „Dziecięca akademia przyszłości” w klasach IV – VI w Zespole Szkół Samorządowych w Chotczy

 1. Globus średnica minim. 40 cm – szt. - 1

2. Stacja meteorologiczna elektroniczna do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia – 1 kpl.

3. Tablica magnetyczna z przyrządami do kreślenia (w komplecie kątomierz, cyrkiel, 2 ekierki, linia) – 2 kpl.

4. Lupy – 1 kpl.

5. Bryły geometryczne, wszystkie rodzaje, przestrzenne otwarte, przezroczyste z zaznaczonymi wysokościami przekątnymi i przekrojami – 2 kpl.

6. Bryły – sześcian litrowy plastikowy z podziałką 1000 ml + klocki z tworzywa (1x1) -1000 szt.; sześciany 1g/1cm ze złączami – 2 kpl.

7. Bryły – szkielety – patyczki i złącza do wykonywania brył – 2 kpl.

8. Magnetyczne bryły – ułamki – zestaw 20 elementowy – 2 kpl.

9. Przyrząd tablicowy do geometrii GEO – 6 – 2 kpl.

10. Kompas mały kieszonkowy – 6 szt.

11. Słowniki angielsko – polskie Oxford Wordpower – nowe wydanie 3 edycja – 8 szt.

12. chwytak piłki siatkowej – szt. – 1

13. siatka do piłki siatkowej – szt. 1

      14. piłka siatkowa – szt. – 5
Dziecięca Akademia Przyszłości - szuka nauczycieli

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI szuka nauczycieli

Do 06 września 2012 roku Gmina Chotcza czeka na oferty od nauczycieli zainteresowanych poprowadzeniem zajęć w ramach projektu DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Oto szczegółowe informacje na jego temat:

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chotcza, Chotcza – Józefów 60, 27 – 312 Chotcza

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa edukacyjna w ramach projektu Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

2. Rodzaj zamówienia: usługi;

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w kl. IV VI w ramach projektu Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez kluczowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w okresie od 1 września 2012r. do 30 czerwca 2013r. w Zespole Szkół Samorządowych w Chotczy Szkoła Podstawowa.

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia będą trwały od dnia 04 września 2012r do 30 czerwca 2013 roku. Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 200 godzin zorganizowanych i przeprowadzonych w następującym podziale:

* zajęcia ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) 40 godzin 4 godziny w miesiącu

- w 2012 roku 16 godzin

- w 2013roku -24 godziny,

* zajęcia z przedmiotów przyrodniczo matematycznych 30 godzin 3 godziny w miesiącu

      - w 2012 roku 12 godzin,

      - w 2013 roku 18 godzin;

* zajęcia z języków obcych 40 godzin 4 godziny w miesiącu

- w 2012 roku 16 godzin,

- w 2013 roku 24 godziny;

* zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 30 godzin 3 godziny w miesiącu

- w 2012roku 12 godzin,

- w 2013 roku -18 godzin.

* Zajęcia sportowo-wychowawcze 60 godzin 6 godzin w miesiącu

- w 2012roku -24 godziny,

- w 2013roku -36 godzin.

      Jedna godzina jest rozumiana jako 45 minut (godzina lekcyjna).

Zajęcia dodatkowe objęte projektem będą się odbywały od poniedziałku do piątku. Zamawiający dopuszcza realizację zajęć dodatkowych w soboty i w niedziele. Godziny zajęć dodatkowych będą ustalone z dyrektorem szkoły i realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji zajęć.

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

* Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,

* Stopień awansu zawodowego - minimum nauczyciel kontraktowy,

* Przygotowanie merytoryczne do realizacji poszczególnych modułów zajęć,

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

* kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje do nauczania danej części zamówienia,

* kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego,

3. Wiedza i doświadczenie

Opis osiągnięć w pracy z uczniem.

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 113 z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami).

KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kwalifikacje (kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do nauczania danej części zamówienia oraz stopień awansu zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem).

2. Doświadczenie zawodowe (krótki opis przebiegu pracy zawodowej i potwierdzenie przez zakład pracy zatrudnienie na stanowisku nauczyciela),

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

w terminie do dnia 06.09.2012r godz.15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chotczy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

OCENA OFERT

1. Kwalifikacje - 50%

2. Doświadczenie zawodowe - 20%

3. Program przygotowanych zajęć - 30%

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Umowa zlecenie na przeprowadzenie zajęć dodatkowych z poszczególnych modułów zostanie zawarta na okres od września 2012 do czerwca 2013r. Wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia będzie płatne w dwóch ratach w grudniu za okres wrzesień - grudzień 2012 r. oraz w czerwcu za okres styczeń - czerwiec 2013 r. Wynagrodzenie dla nauczyciela za przeprowadzenie 1 godziny lekcyjnej wraz z obowiązującymi obciążeniami wynagrodzenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wynosi 60 zł za godzinę lekcyjną.

DODATKOWE INFORMACJE

Podania nauczycieli będą rozpatrywane zgodnie z wymaganiami określonymi w ofercie.

 

  DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI szuka nauczycieli

Do 06 września 2012 roku Gmina Chotcza czeka na oferty od nauczycieli zainteresowanych poprowadzeniem zajęć w ramach projektu DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Oto szczegółowe informacje na jego temat:

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chotcza, Chotcza – Józefów 60, 27 – 312 Chotcza

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa edukacyjna w ramach projektu Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

2. Rodzaj zamówienia: usługi;

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w kl. I-III w ramach projektu Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez kluczowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w okresie od 1 września 2012r. do 30 czerwca 2013r. w Zespole Szkół Samorządowych w Chotczy Szkoła Podstawowa.

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia będą trwały od dnia 04 września 2012r do 30 czerwca 2013 roku. Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 200 godzin zorganizowanych i przeprowadzonych w następującym podziale:

* zajęcia ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) 40 godzin 4 godziny w miesiącu

- w 2012 roku 16 godzin

- w 2013roku -24 godziny,

* zajęcia z przedmiotów przyrodniczo matematycznych 30 godzin 3 godziny w miesiącu

      - w 2012 roku 12 godzin,

      - w 2013 roku 18 godzin;

* zajęcia z języków obcych 40 godzin 4 godziny w miesiącu

- w 2012 roku 16 godzin,

- w 2013 roku 24 godziny;

* zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 30 godzin 3 godziny w miesiącu

- w 2012roku 12 godzin,

- w 2013 roku -18 godzin.

* Zajęcia sportowo-wychowawcze 60 godzin 6 godzin w miesiącu

- w 2012roku -24 godziny,

- w 2013roku -36 godzin.

      Jedna godzina jest rozumiana jako 45 minut (godzina lekcyjna).

Zajęcia dodatkowe objęte projektem będą się odbywały od poniedziałku do piątku. Zamawiający dopuszcza realizację zajęć dodatkowych w soboty i w niedziele. Godziny zajęć dodatkowych będą ustalone z dyrektorem szkoły i realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji zajęć.

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

* Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,

* Stopień awansu zawodowego - minimum nauczyciel kontraktowy,

* Przygotowanie merytoryczne do realizacji poszczególnych modułów zajęć,

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

* kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje do nauczania danej części zamówienia,

* kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego,

3. Wiedza i doświadczenie

Opis osiągnięć w pracy z uczniem.

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 113 z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami).

KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kwalifikacje (kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do nauczania danej części zamówienia oraz stopień awansu zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem).

2. Doświadczenie zawodowe (krótki opis przebiegu pracy zawodowej i potwierdzenie przez zakład pracy zatrudnienie na stanowisku nauczyciela),

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

w terminie do dnia 06.09.2012r godz.15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chotczy

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT

1. Kwalifikacje - 50%

2. Doświadczenie zawodowe - 20%

3. Program przygotowanych zajęć - 30%

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Umowa zlecenie na przeprowadzenie zajęć dodatkowych z poszczególnych modułów zostanie zawarta na okres od września 2012 do czerwca 2013r. Wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia będzie płatne w dwóch ratach w grudniu za okres wrzesień - grudzień 2012 r. oraz w czerwcu za okres styczeń - czerwiec 2013 r. Wynagrodzenie dla nauczyciela za przeprowadzenie 1 godziny lekcyjnej wraz z obowiązującymi obciążeniami wynagrodzenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wynosi 60 zł za godzinę lekcyjną.

DODATKOWE INFORMACJE

Podania nauczycieli będą rozpatrywane zgodnie z wymaganiami określonymi w ofercie.